audytor efektywności energetycznej

Podobieństwo obowiązków audytora energetycznego i audytora efektywności energetycznej jest znaczne, jednak samo zdobywanie uprawnień oraz niezbędne przygotowanie merytoryczne audytora są nieco inne. Dużo emocji budzi ograniczenie wykonywania audytów efektywności energetycznej audytorom energetycznym. Rodzaj studiów i zakres wykładów dających uprawnienia na audytora efektywności energetycznej są zbieżne z tym czego uczą się studenci w celu zdobywania uprawnień na audytora energetycznego.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

 • inwentaryzację systemu grzewczego,
 • ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynkuocenę opłacalności każdej z metod,
 • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

W rezultacie przeprowadzenia audytu uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest to – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, rządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
1. umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim użyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493),
5. sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Poprawie efektywności energetycznej służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • przebudowa lub remont budynków,
 • modernizacja:
  - urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  - oświetlenia,
  - urządzeń potrzeb własnych,
  - urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  - okalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
 • odzysk energii w procesach przemysłowych,
 • ograniczenie:
  - przepływów mocy biernej,
  - strat sieciowych w ciągach liniowych,
  - strat w transformatorach,
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
2. kartę audytu efektywności energetycznej;
3. oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
4. ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
5. ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.
Audyt efektywności energetycznej, przedkładany powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła zawiera ocenę efektywności
energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną.

Uprawnienia audytora efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która:
• ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
• ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym;
• odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 7;
• złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej.